Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ROSE AND LIPS, S. R. O.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.roseandlips.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně předem dostatečně upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

 • Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.roseandlips.cz je Rose and Lips, s. r. o., se sídlem Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5, IČO: 241 93 593, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187408.

 • Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ
 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

Kupující – zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující spotřebitel – dále jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

 

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Internetový obchod – znamená internetový obchod prodávajícího na webové adrese http://www.roseandlips.cz/.

Prodávající – je společnost Rose and Lips, s. r. o., se sídlem Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5, IČO: 241 93 593, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187408.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zároveň prohlašuje, že se s těmito obchodními pomínkami seznámil před uzavřením kupní smlouvy a že s nimi souhlasí.

 • Obchodní podmínky jsou kupujícímu k dispozici v českém jazyce a jsou kupujícímu zpřístupněny on-line na webové adrese internetového obchodu. Kupujícímu je umožněno si tyto obchodní podmínky archivovat a reprodukovat.

 • Jednotlivé technické kroky vedouucí k uzavření kupní smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

 • Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, i když toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 • Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslová akceptace návhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

 • Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.roseandlips.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

 • Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinnen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

 • V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které pro něj bylo speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek 50% z kupní ceny zboží na internetu.

 • Prodejce si vždy vyhrazuje právo zákazníka telefonicky (emailem) kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky v závislosti na jejím charakteru - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti chybějícího či nepřesného údaje a podobně. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující na tyto výzvy neodpovídá požadovaným způsobem.

 • Náklady na komunikační prostředky na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.

 • Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písmenou žádost spotřebitele zpřístupnit.

 • Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

 • Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

 • Kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost zboží je pouze orientační.


4. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY DLE § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 

 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebení nebo užívání, v původním obalu.

 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení spotřebitele od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat korespondenčně prodávajícího - společnost Rose and Lips, s. r. o., se sídlem Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5, IČO: 24193593, nebo e-mailem: info@roseandlips.cz formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatle poštovních služeb, nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách www.roseandlips.cz, kde je možné tento formulář stáhnout a vyplnit, není to však jeho povinností. Rose and Lips, s. r. o. Potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí informaci o dostoupení od smlouvy.

 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty - 14 dnů.

 • V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

 • Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevznikou spotřebiteli další náklady.

 • Platbu vrátí prodávající spotřebiteli až po obdržení vráceného zboží, nebo po prokázání, že je zboží prodávajícímu odesláno.

 • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Rose and Lips, s. r. o., Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5, nebo osobně na adrese: Eliášova 792/29, 160 00 Praha 6. Přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spolejné s vrácením zboží.

 • Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 • Spotřebitel nemůže v souladu s §1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho přechozím výslovýnm souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jinýchnež vyžádaných náhradních dílů,

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokudporušil jejichpůvodníobal,

  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 • Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

 • V případě kupujícího, který není spotřebitelem není možní od smlouvy odstoupit.

 

5. DOPRAVA

 

 • Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.roseandlips.cz.

 • Prodávající se zavazuje předat zboží k odeslání příslušnému poštovnímu přepravci do 3 pracovních dnů od připsání kupní ceny včetně nákladů na poštovné a balné na účet prodávajícího v případě, že je zboží skladem. V případě, že není skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, e-mailem) o možném termínu dodání.

 • Zboží bude dodáno Českou Poštou či jinou spediční službou, nebo osobním odběrem. Předání je realizováno na adrese uvedené v objednávce. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 • Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za objednávku na účet prodávajícího, nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy.

 • V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Za poškození vlivem přepravy neručíme.

 • Nepřehlédněte - zásilku doručovanou poštou si vždy pozorně prohlédněte, a pokud balík vykazuje jakékoli známky mechanického poškození, odmítněte jej převzít. V případě, že to bude možné, otevřete zásilku před poštovním doručovatelem. Pokud bude jevit známky poškození, balík okamžitě reklamujte. Pokud balík s poškozením převezmete a na tuto skutečnost přijdete později, pošta reklamaci neuzná!!! Za poškození vlivem přepravy neručíme.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY


 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

 • Bankovní převod – po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny i poštovného a balného a číslo účtu. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky (získáte v potvrzovacím e-mailu). Zboží bude expedováno ihned po obdržení platby na bankovní účet prodávajícího. Převod trvá maximálně 3 dny. V opačném případě, nebude zboží odesláno, popř. předáno.

 • Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.

 • Platba prostřednictvím systému GoPay– po vytvoření objednvky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě. Vše je pouze v rukou banky.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 • Je-li vadné plnění podstatným porušením slmouvy, má kupující právo:

  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

  b) na odstranění vady opravou věci,

  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  d) odstoupit od smlouvy.

 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 • Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 • Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 • Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

 • Pro zaslání zboží: Rose and Lips, s. r. o., Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5

 • Pro osobní doručení: Rose and Lips, s. r. o., Eliášova 792/29, 160 00 Praha 6

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

 

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zaboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: Rose and Lips, s. r. o., Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5

Pro osobní doručení: Rose and Lips, s. r. o., Eliášova 792/29, 160 00 Praha 6

 

 • Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání


 9. ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

 

 • Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí dle práva České republiky.

 

10. SLEVY A DÁRKOVÉ POUKAZY

 

 • Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

 • Slevy a dárkové poukazy se nesčítají ani je nelze vzájemně kombinovat.

 • V případě, že sleva nebo dárkový poukaz bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy (slevového kuponu) či dárkového poukazu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo dárkového poukazu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného dárkového poukazu nebo kuponu.

 • Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či dárkového poukazu jsou přiloženy buď přímo (formou informací), nebo je uveden u slevy či dárkového poukazu odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že vznikne při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

 • Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

 • V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

 • V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se neproplácí.

 

11. CENY A PLATNOST NABÍDKY

 

 • Ceny jsou konečné, včetně DPH, popřípadě všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

 • Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad.

 • Veškeré ceny zboží včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

 

 • Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny jsou důvěrné, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání z databáze korespondenčně nebo e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.roseandlips.cz v sekci „Můj účet“.

 • Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné od 1.1.2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.roseandlips.cz.